The LCC4 Relay

Welcome to the LCC Relay! Use the navigation ring below to choose a destination:

Introduction | Rules | Participants | Summary | FAQ
Previous LCC Relays | All Previous Relays


12. Proto-Coastal-Western by Tam Blaxter

Texts | Grammar, Interlinear and Lexicon
Previous (Jim Henry, gjâ-zym-byn) | Next (Andrej Šuc, Laefêvëši)

Proto-Coastal-Western

Tshophu7u wè7nàdzedziła

Gizi jèdzu7u na77ajàbàzi ğu7ajàbàzi tsa pàtògù7u me7 łağoguğà7àzèh pławòbòwo. Zèmadzedzideji tshophu7i phà dzedzìbàgowo jezi dzùnugijèbàgizi.

Gizi dzedzìbàgizi: “Dzełağoguğoku dzèseği7ajedzizi. Dzełağa7 zitsa phìtàmazèzè7ajedzitsa. Nà7àzèh ta jezi dzijijezine.”

7àzì7i jezi zijèbègizi, 7àzèh tsah khakhòbòwo: “Nałağa7 zitsa phitatsa mazèzè7ajatsòpùǧi? Dzè7àzèh na jezi dzijizitshòpùǧi? Mu7u! No7u 7ìjo7u nolkuzi dzedziła7 dzedziľzizitshe jezi tłuphegizitshei7ihmo7u! Tłuphiľzìzìne jezi7u 7i, ta jezi dzedzijèzìne.”

Tsophu7i gizi dzedzìbàgizi: “To7u 7ìjo7u nolkuzi dzedziła7 dzedzijìzìne jezi tłuphijèzìne7u!”

7àzì7i gizi dzedzìbàgizi: “Zijejòwòni7ihma.”

Tsophu7i gizi dzedzìbàgizi: “Dzeľah na7àzèh tsa sa jezi7u 7i, dzedzijèzìno7u! Ta ğigizi dzedzu7oguzitshe?”

7àzì7i gizi dzedzìbàgizi: “Dzigizi dzedzu7ogujo7ùzìne!” Mu besògù7u me7 tsophu7u 7oğùbľùxah besàbàgeta. Zedzotsu besàbàgeta, zuwo jèdzi7u dzipho7u phà 7òdzùnùbľùxah thòbùbàta.

(Guwe7i gizi dzedzibòwezi jezi dze7 tłuphèbòwezi) tsophu7i gizi dzedzìbàgizi: “Dzizi duğànòbukheği?”
  Smooth English

The story of the deer

A beautiful woman was going along a road which was above and beyond a river. Then a deceitful deer decided that he would speak to her.

He said: “Your beauty is like a dance. Your eyes are like two small moons. I want you to be my wife.”

She heard this and laughed: “Are my eyes really like two small moons? Do you want me to be your wife? Yes indeed! You surely can't say just three words of my name. If you can, then I will say that to you.”

The deer said: “I can surely say three words of your name.”

She said: “I don't hear you.”

The deer said: “If we are to be husband and wife, then I'll speak indeed. What will you answer?”

She said: “I answer thus.” Then she cut open the deer's belly with a knife. She cut quickly, then his body fell into the river water.

The deer (who was still able to say this) said: “Do you like this situation?”
 
Smooth English of gjâ-zym-byn

The Story of the Deer

A beautiful woman was going along a road above and beyond a river. Then a deceitful deer decided to speak to her.

He said: “Listen! You are beautiful like a dance. Your eyes are like two small moons. I choose you as a wife.”

She heard this and laughed: “Are my eyes like two small moons? Would you choose me as your wife? Yes indeed! You can't say just three words that are part of my name. If you can, then I'll decide to speak to you / to say X to you / say that (i.e. “yes”) to you.”

The deer said: “I / I'll say three words that are part of your name.”

She said: “I don't hear you.”

The deer said: “If we are to be spouses, then I / I'll speak indeed. How will you answer?”

She said: “I / I'll answer thus.” Then she completely cut the deer's belly with a knife. She cut quickly, then his body fell into the river water.

The deer (still being able to speak) said: “Does this situation make you happy?”

Top


Grammar, Lexicon and Interlinear

PDF Download of Grammar, Lexicon and Interlinear

Top
Previous (Jim Henry, gjâ-zym-byn) | Next (Andrej Šuc, Laefêvëši)

This page was last modified on Friday, August 3, 2018.
This website was last modified on .
This page can be viewed normally, as a milk or dark chocolate bar, in sleek black and white, or in many other ways!
All languages, fonts, pictures, and other materials copyright © 2003- David J. Peterson.

free counters